ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb เกี่ยวกับโครงการ

E-Herbarium (eherb)

จากการศึกษาวิจัยของโครงการวิจัยรวบรวมองค์ความรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นที่สูงในช่วงที่ผ่านมาได้ทำการสำรวจและรวบรวมองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ใน 16 หมู่บ้านของ 3 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน (4) น่าน (8) และเชียงใหม่ (4) ครอบคลุมชาวเขา 9 ชนเผ่า พืชที่สำรวจได้รวมทั้งสิ้น 1,044 ชนิด พร้อมด้วยรูปภาพตัวอย่างพืชทั้งสิ้น 5,375 ภาพ ซึ่งจัดทำเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้ชื่อว่า E-herbarium หรือ eherb

โดยโครงการทั้ง 16 แห่ง มีรายละเอียดโครงการดังนี้

พื้นที่ ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ Read more..
พื้นที่ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ Read more..
พื้นที่ ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ Read more..
พื้นที่ ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ Read more..
พื้นที่ ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ Read more..
พื้นที่ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ Read more..
พื้นที่ ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ Read more..
พื้นที่ ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ Read more..
พื้นที่ ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน Read more..
พื้นที่ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน Read more..
พื้นที่ ต.เมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน Read more..
พื้นที่ ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน Read more..
พื้นที่ ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน Read more..
พื้นที่ ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน Read more..
พื้นที่ ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน Read more..
พื้นที่ ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน Read more..