ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ผักอีเรือน
ผักอีเรือน
Mentha sp.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Lamiaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Mentha sp.
 
  ชื่อไทย ผักอีเรือน
 
  ชื่อท้องถิ่น ด่อมอเรื่อม(ปะหล่อง), หอมด่วนใต้(คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ เป็นพืชล้มลุก ลำต้นทอดเลื้อยไปตามผิวดิน ยอดชูช่อขึ้น ลำต้นมีขนสีขาวปกคลุม
 
  ใบ ใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก รูปรี ปลายใบแหลม ขอบใบหยักมน ผิวใบมันหนา
 
  ดอก ดอกเป็นช่อกระจุกออกตามซอกใบ สีชมพูอ่อน
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ทั้งต้น รับประทานสดกับลาบหรือเป็นส่วนประกอบในอาหาร เช่น ใส่แกง(ปะหล่อง,คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
เกรียงไกรและคณะ. 2551. พืชอาหารและสมุนไพรท้องถิ่นบนพื้นที่สูง ชุดที่ 1 บ้านปางมะโอ. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน). 190 หน้า
 
  สภาพนิเวศ ชอบขึ้นบริเวณที่มีความชื้นสูง แสงแดดรำไร
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง