ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Pineapple
Pineapple
Ananas comosus (L.) Merr.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Bromeliaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Ananas comosus (L.) Merr.
 
  ชื่อไทย สับปะรด
 
  ชื่อท้องถิ่น - เบล่มะหน่า(ปะหล่อง) - มะขะนัด มะนัด (ภาคเหนือ), บ่อนัด (เชียงใหม่), ขนุนทอง ย่านัด ยานัด (ภาคใต้)), หมากนัด (ภาคอีสาน), เนะเซะ (กระเหรี่ยง-ตาก), แนะ (กระเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน)สับปะรดลาย (กรุงเทพฯ), หมากเก็ง (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน) [3]
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ไม้ล้มลุก สูงประมาณ 50-125 ซม. มีไหลหรือหน่ออ่อน
ใบ ใบเดี่ยว รูปแถบกว้าง 1.5-6 ซม. ขอบใบโค้งขึ้นมีหนามแหลม เนื้อใบหา แข็ง ท้องใบมีเกล็ดสีขาว
ดอก ช่อเชิงลดออกที่ปลายยอด ใบประดับสีแดง เหลืองหรือเขียว กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็นแฉก รูปไข่แกมสามเหลี่ยม กลีบดอกรูปแถบแกมขอบขนาน ปลายแหลม โคนกลีบสีขาว ปลายกลีบสีม่วงหรือแกมชมพู ยาว 16-26 มม.
ผล ผลรวม (multiple fruit แบบ sorosis) รูปกระสวยกว้าง อวบน้ำเปลือกแข็ง สีเหลืองหรือเกือบแดงกว้าง 3-15 ซม. ยาว 3-30 ซม. มักไม่ติดเมล็ด [3]
 
  ใบ ใบ ใบเดี่ยว รูปแถบกว้าง 1.5-6 ซม. ขอบใบโค้งขึ้นมีหนามแหลม เนื้อใบหา แข็ง ท้องใบมีเกล็ดสีขาว
 
  ดอก ดอก ช่อเชิงลดออกที่ปลายยอด ใบประดับสีแดง เหลืองหรือเขียว กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็นแฉก รูปไข่แกมสามเหลี่ยม กลีบดอกรูปแถบแกมขอบขนาน ปลายแหลม โคนกลีบสีขาว ปลายกลีบสีม่วงหรือแกมชมพู ยาว 16-26 มม.
 
  ผล ผล ผลรวม (multiple fruit แบบ sorosis) รูปกระสวยกว้าง อวบน้ำเปลือกแข็ง สีเหลืองหรือเกือบแดงกว้าง 3-15 ซม. ยาว 3-30 ซม. มักไม่ติดเมล็ด
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ผลสุก รับประทานได้(ปะหล่อง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
[3] สมพร ภูติยานันต์, 2551. สมุนไพรใกล้ตัว เล่ม 13 : สมุนไพรแต่งสี กลิ่น รส. วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ตุลย์การพิมพ์, เชียงใหม่.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง