ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา บ่ะเขียะลักเท้ะ บ่ะลักเท้ะ
บ่ะเขียะลักเท้ะ บ่ะลักเท้ะ
Thladiantha cordifolia (Blume) Cogn.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Cucurbitaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Thladiantha cordifolia (Blume) Cogn.
 
  ชื่อไทย -
 
  ชื่อท้องถิ่น บ่ะเขียะลักเท้ะ บ่ะลักเท้ะ(ลั้วะ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ยอดอ่อน นำไปประกอบอาหาร เช่นแกงใส่ปลาแห้งหรือผักหนัง เป็นต้น(ลั้วะ)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง