ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา เน่าใน
เน่าใน
Ilex umbellulata Loes.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Aquifoliaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Ilex umbellulata Loes.
 
  ชื่อไทย เน่าใน
 
  ชื่อท้องถิ่น เน่าใน(คนเมือง), ป่อมตูน,ไม้แก้มอ้น(ขมุ), ลำเน่าใน(ลั้วะ), ไม้แก้มอ้น(ไทลื้อ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - เปลือกต้นและเนื้อไม้ ต้มรวมกับเปล้าหลวง นำไปอาบสำหรับคนที่มีร่างกายไม่ค่อยสมบูรณ์แข็งแรง น้ำหนักตัวน้อย(คนเมือง)
- เนื้อไม้ ใช้สร้างบ้าน(ขมุ,ลั้วะ)
- ลำต้น ใช้ทำฟืน(ไทลื้อ)
กิ่งไม้ ใช้ทำฟืน(ลั้วะ)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง