ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ������������������������
ตะแบกแดง
Lagerstroemia calyculata Kurz
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Lythraceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Lagerstroemia calyculata Kurz
 
  ชื่อไทย ตะแบกแดง
 
  ชื่อท้องถิ่น แลนไห้(คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - เนื้อไม้ ใช้ทำฟืน(คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง