ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Coral tree
Coral tree
Erythrina fusca Lour.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Papilionaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Erythrina fusca Lour.
 
  ชื่อไทย ทองโหลง, ทองหลางน้ำ
 
  ชื่อท้องถิ่น ด่งฉาง(ม้ง), ไม้ตองห้วย(คนเมือง), ลำหยอด(ลั้วะ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - เนื้อไม้ ใช้ทำไหนึ่งข้าว(ม้ง)
เนื้อไม้ ใช้ทำไหนึ่งเมี่ยง(คนเมือง)
- เนื้อไม้ ใช้ทำฟืน(ลั้วะ)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง