ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ผักและ, หนามหัน, หนามขี้แรด
ผักและ, หนามหัน, หนามขี้แรด
Acacia megaladena Desv. var. megaladena
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Mimosaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Acacia megaladena Desv. var. megaladena
 
  ชื่อไทย ผักและ, หนามหัน, หนามขี้แรด
 
  ชื่อท้องถิ่น หางไหลแดง(คนเมือง), ห่านแด้ง(ลั้วะ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ลำต้น นำไปทุบแช่น้ำเบื่อปลา หรือใช้ทำน้ำหมัก พ่นไล่แมลง(คนเมือง)
เปลือกต้น ทุบแล้วนำไปแช่ในน้ำ ใช้เป็นยาเบื่อปลา(ลั้วะ)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง