ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา กล้วยฤาษี, พลับป่า
กล้วยฤาษี, พลับป่า
Diospyros glandulosa Lace
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Ebenaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Diospyros glandulosa Lace
 
  ชื่อไทย กล้วยฤาษี, พลับป่า
 
  ชื่อท้องถิ่น สะเรียม(ขมุ), ลำญืม(ลั้วะ), เล่โค่หม่อ(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน), บะก้วยฤาษีป่า (ไม้ตับเต่า)(ไทใหญ่), กล้วยฤาษี(คนเมือง), ลำซิญิ้ม(ลั้วะ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ บ่ากล้วยฤาษีเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง
 
  ใบ ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปรีหรือรูปขอบขนาน โคนใบและปลายใบแหลม แผ่นใบมีขนสาก
 
  ดอก ดอกแยกเพศอยู่ต่างต้น
 
  ผล ผลมีเนื้อหลายเมล็ด ทรงกลมแป้น มีขนคล้ายใยไหมปกคลุม เมื่อสุกสีเหลืองคล้ายลูกพลับ รสฝาด
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ผลสุก รับประทานได้(ไทใหญ่,กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน,คนเมือง,ลั้วะ)
ดอกอ่อน นึ่งหรือต้มกินกับน้ำพริก(ขมุ)
- ลำต้น ใช้ทำสากครกตำข้าว(ลั้วะ)
เนื้อไม้ ใช้ทำโครงสร้างต่างๆ ของบ้าน เช่น ไม้กระดานทำ ฝาบ้าน(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
- ลำต้น ใช้เป็นต้นตอเสียบกิ่งพลับ(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
เกรียงไกรและคณะ. 2551. พืชอาหารและสมุนไพรท้องถิ่นบนพื้นที่สูง ชุดที่ 1 บ้านปางมะโอ. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน). 190 หน้า
 
  สภาพนิเวศ พบกระจายตามป่าดิบเขาทางภาคเหนือที่ความสูงจากระดับน้ำทะเล 750-1,500 เมตร
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง