ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ยมหิน
ยมหิน
Chukrasia tabularis A.Juss.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Meliaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Chukrasia tabularis A.Juss.
 
  ชื่อไทย ยมหิน
 
  ชื่อท้องถิ่น มะยมหลวง(ไทใหญ่), ลำชา(ลั้วะ), ตุ๊ดสะเต๊ะ(ขมุ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ผลสุก รับประทานได้(ลั้วะ)
- เนื้อไม้ ใช้เป็นโครงสร้างต่างๆ ของบ้าน เช่นประตู ฝาบ้าน(ไทใหญ่,ขมุ)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง