ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ขี้หนอนคาย, มะหาด
ขี้หนอนคาย, มะหาด
Celtis tetrandra Roxb.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Ulmaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Celtis tetrandra Roxb.
 
  ชื่อไทย ขี้หนอนคาย, มะหาด
 
  ชื่อท้องถิ่น -
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - เนื้อไม้ ใช้สร้างบ้าน(ลั้วะ)
- เนื้อไม้ ใช้ทำฟืน(ลั้วะ)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง