ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ปอเกี๋ยน
ปอเกี๋ยน
Bauhinia ornata Kurz var. burmanica K.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Caesalpiniaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Bauhinia ornata Kurz var. burmanica K.
 
  ชื่อไทย ปอเกี๋ยน
 
  ชื่อท้องถิ่น มะจั้วเก๋า(ม้ง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ ราก นำมาหั่นเป็นฝอยแล้วตากแห้งใช้ชงให้ผู้ชายดื่มเพื่อเพิ่ม สมรรถภาพทางเพศ(ม้ง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง