ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Teak
Teak
Tectona grandis L.f.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Lamiaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Tectona grandis L.f.
 
  ชื่อไทย สัก
 
  ชื่อท้องถิ่น เหล่ห่อเหมาะ(กะเหรี่ยงแดง), สัก(คนเมือง,ม้ง), ลำกิด(ลั้วะ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ สูงได้ถึง 50 เมตร ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามรูปวงรีกว้าง กว้าง 6-50 ซม. ยาว 11-95 ซม. ช่อดอกขนาดใหญ่ ออกที่ปลายกิ่งและซอกใบบริเวณปลายกิ่ง กลีบดอกสีขาว เชื่อมติดกันเป็นหลอดสั้น ผลสด ค่อนข้างกลม มีขน ละเอียดหนาแน่น หุ้มมิดด้วยกลีบเลี้ยงที่ขยายตัว
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ "- เนื้อไม้ ใช้ทำเป็นโครงสร้างต่างๆ ของบ้าน เช่น ฝาบ้าน คาน เสาบ้าน เนื้อไม้ทนทานแข็งแรง(ปะหล่อง,กะเหรี่ยงแดง,ม้ง,ลั้วะ)
เนื้อไม้ ใช้สร้างบ้าน ทำกี่ทอผ้า(คนเมือง)
- ยอดอ่อน ใช้ย้อมผ้า ให้สีม่วงอ่อน(คนเมือง)"
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
อัปสร และคณะ. 2553. พืชอาหารและสมุนไพรท้องถิ่นบนพื้นที่สูง. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน). 396 หน้า.
 
  สภาพนิเวศ พบขึ้นทั่วไปในป่าเบญจพรรณทางภาคเหนือ และบางส่วนของภาคกลาง มีความสูงไม่เกิน 700 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ชอบขึ้นตามพื้นที่ที่เป็นภูเขา หรือตามพื้นราบที่มีดินระบายน้ำดี น้ำไม่ท่วมขัง โดยเฉพาะดินพวกหินปูน มักขึ้นเป็นกลุ่ม หรือขึ้นปะปนกับไม้อื่นในป่า
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง