ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา บะลวาม,เอี๊ยะง้อม
บะลวาม,เอี๊ยะง้อม
Maclura fruticosa (Roxb.) Corner
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Moraceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Maclura fruticosa (Roxb.) Corner
 
  ชื่อไทย -
 
  ชื่อท้องถิ่น บะลวาม,เอี๊ยะง้อม(ลั้วะ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ใบและยอดอ่อน นึ่งรับประทาน(ลั้วะ)
- กิ่ง ใช้เสียบไว้ที่หัวบันไดบ้าน เชื่อว่าช่วยป้องกันผี(ลั้วะ)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง